Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

statut

Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

§1. Zadania Zakładu

 1. Zarządzanie siecią kanalizacyjno-sanitarną i oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Osiek, w szczególności:

  1) bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja istniejącej sieci kanalizacyjno- sanitarnej,
  2) prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, a w szczególności:
  a) bieżąca kontrola i obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,
  b) zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
  c) likwidacji zbędnego podłączenia kanalizacyjnego,
  d) prowadzenie dziennika eksploatacji według zasad określonych przepisami prawa,
  e) bieżące odprowadzanie ścieków,
  f) określenie czasu przyjmowania ścieków i przestrzeganie terminu zrzutu ścieków oczyszczonych w nawiązaniu do technologii oczyszczania,
  g) zawieranie umów dotyczących opłat za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i na oczyszczalnię ścieków,
  – prowadzenie ewidencji użytkowników gminnej sieci kanalizacyjnej,
  – pobieranie opłat za zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej,
  – prowadzenie rachunkowości opłat za zrzut ścieków,
  h) wydawanie wstępnych warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych,
  i) dokonywanie odbioru przyłączy budynków do kanalizacji i wystawiania potwierdzeń,
  j) prowadzenie bieżącej kontroli montowania liczników poboru wody w budynkach objętych kanalizacją w przypadku zgłoszenia takiego faktu przez właściciela,
  k) przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne,

 2. Zarządzanie siecią wodociągową, zbiornikami wody oraz przepompowniami, będącymi własnością Gminy Osiek, w tym:

  1) bieżące utrzymanie, remonty i konserwacja istniejącej sieci wodociągowej,
  2) prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją zbiorników wody i przepompowni, a w szczególności:

  a) bieżąca kontrola i obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi,
  b) zapewnienie stałej sprawności technicznej i technologicznej urządzeń,
  c) likwidacji zbędnego podłączenia wodociągowego,
  d) prowadzenie dzienników urządzeń według zasad określonych przepisami prawa,
  e) bieżące doprowadzanie wody,
  f) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe z odbiorcami,– prowadzenie ewidencji odbiorców wody,
  – dokonywanie odczytów wodomierzy i wystawianie rachunków (faktur)dla odbiorców wody,
  – prowadzenie rachunkowości opłat za wodę, w tym windykacja należnych opłat za wodę
  g) wydawanie warunków technicznych wykonania przyłączy do sieci wodociągów gminnych,
  h) dokonywanie odbiorów przyłączy budynków do sieci wodociągowej wykonanych przez inny podmiot i wystawianie potwierdzeń
  i) prowadzenie bieżącej kontroli liczników poboru wody w celu ustalenia faktycznej należności za pobraną wodę
  – wykrywanie nielegalnych punktów poboru wody z urządzeń wodociągowych i dochodzenie roszczeń z tego tytułu,

 3. Bieżące prowadzenie rozliczeń należności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Opracowanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz taryf za zbiorowe. odprowadzanie ścieków i przedstawianie ich do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
 5. Organizowanie i prowadzenie robót publicznych i prac interwencyjnych.
 6. Administrowanie cmentarzem komunalnym oraz domem przedpogrzebowym, w tym usługi pogrzebowe i cmentarne,
 7. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Osiek, w tym:
 8. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki zwierzętom bezdomnym,

§2. Organizacja Zakładu

 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. Kierownika Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. Wójt Gminy dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika Zakładu.
 2. Kierownik Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy. Kierownik Zakładu jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami Zakładu .
 3. Szczegółową wewnętrzną organizację i zasady funkcjonowania jednostki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Zakładu. Regulamin zatwierdza Wójt Gminy. Regulamin organizacyjny Zakładu stanowi podstawę do określenia przez Kierownika Zakładu zakresów czynności dla poszczególnych pracowników Zakładu.