Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

Wstęp deklaracji

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gzgk.osiek.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

ul. Ceglana 2

32-608 Osiek

Telefon: +48 338411008

Fax: +48 338411007

E-mail: gzgk@osiek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku,

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • mapa strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2024-03-27

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Justyna Krysta 
e-mail: gzgk@osiek.pl 
Telefon: +48 338411008

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Osieku zlokalizowany jest przy ul. Ceglanej 2 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkiem znajduje się parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje:

Osoby głuchonieme, które chcą załatwić sprawy urzędowe w Gminny Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku, proszone są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie zakładu na co najmniej 5 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę głuchoniemą jednej wybranej metody komunikacji. Wyboru tej metody należy dokonać z poniższych wariantów:

1. Przesłanie pocztą lub osobiste złożenie pisma/dokumentu na dzienniku podawczym tutejszego zakładu,
2. Przesłanie pisma/dokumentu na numer faksu 33 841 10 07
3. Przesłanie pisma/dokumentu na adres e-mail: gzgk@osiek.pl
4. Przesłanie pisma/dokumentu za pomocą platformy e-PUAP,
5. Poprzez stronę BIP

Zakład skontaktuje się z osobą głuchoniemą, w sposób, w który został przez nią wybrany, aby ustalić termin realizacji świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).internetowe