Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

rodo

Ogólna polityka ochrony danych osobowych

 1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku (dalej GZGK) gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”). 
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku.

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku – (dalej GZGK)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku przestrzega przy przetwarzaniu danych osobowych następujących zasad:

I. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
GZGK przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.

II. Ograniczenie celu
GZGK zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

III. Minimalizacja danych
GZGK przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.

IV. Ograniczenie przechowywania
GZGK przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

V. Prawidłowość danych
GZGK zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i razie potrzeby aktualizowane. Kierownik GZGK podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w  świetle celów ich przetwarzania.

VI. Integralność i poufność
GZGK przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

VII. Prawa podmiotów danych
Kierownik GZGK respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.

VIII. Uwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania
Kierownik GZGK wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi Rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

IX. Domyślna ochrona danych
Kierownik GZGK wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.

X. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Kierownik GZGK wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

XI. Rozliczalność
Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Kierownika GZGK i ponosi on odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.

XII. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kierownik GZGK wyznaczył inspektora ochrony danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a  w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane poniżej w sekcji Inspektor Ochrony Danych.

Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Szanowni Państwo,

Administrator Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Pani Marta Krajewska
Inspektor Ochrony Danych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku

Kontakt do IOD poprzez:
a) e-mail: iod.gzgk@osiek.pl
b) listownie z dopiskiem „dla IOD” na adres korespondencyjny:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Osieku, ul. Ceglana 2, 32-608 Osiek.

Kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych zarówno w formie e-mail  jak i listownie będą Państwo udostępniać swoje dane. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną skierowaną do osób kontaktujących się z naszym Inspektorem w zakresie ochrony danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OSIEKU

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku (32-608) reprezentowany przez Kierownika GZGK , ul. Ceglana 2, NIP:549-219-74-35, REGON: 072181847, e-mail: gzgk@osiek.pl, tel:+48 33 841 10 08
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Pani Marty Krajewskiej możliwy jest pod adresem e-mail: iod.gzgk@osiek.pl lub listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej      w punkcie 1 dopiskiem „dla IOD”.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przetwarzania danych osobowych i/lub skorzystania z przysługujących praw jako osobie, której dane dotyczą. Natomiast podstawą przetwarzania danych podanych podczas kontaktu jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego chęć nawiązania kontaktu z  IOD (przesłanie danych).
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy nadrzędnych przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczonych usług w imieniu i na rzecz Administratora (np. w zakresie obsługi IT), z którymi zawarł on zgodnie z art. 28 RODO umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani nie będą przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody w celu kontaktu z Administratorem i/lub Inspektorem Ochrony Danych oraz przez okres 5 lat od dnia odwołania zgody w celach archiwalnych lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:
 9. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych na stronie BIP GZGK https://bip.malopolska.pl/gzgkwosieku „WNIOSKI DO REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ”, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e-mail:iod.gzgk@osiek.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny podany powyżej w punkcie 1 z dopiskiem „dla IOD” lub dostarczyć osobiście na wskazany powyżej adres. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
 10. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich nie podania:
  Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak jest konieczne w celu przetworzenia kontaktu i udzielenia odpowiedzi i/lub realizacji praw, z których Pani/Pan chciałaby/chciałby skorzystać. Brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH NA PODSTAWIE MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku (32-608), reprezentowany przez Kierownika GZGK, ul. Ceglana 2, NIP: 549-219-74-35, REGON: 072181847, adres e-mail gzgk@osiek.pl, tel: +48 33 841 10 08
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest  wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych-Pani Marta Krajewska. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.gzgk@osiek.pl
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na podstawie monitoringu jest art.6 ust.1 lit. f) RODO oraz art.111 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 4. GZGK dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
  a) na wniosek osób trzecich;
  b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
 5. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.
 7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
 8. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Zarejestrowane dane z monitoringu nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 12. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania.

Lokalizacja kamer:
Pompownia wody Puściny, ul. Przecznica, 32-615 Grojec

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mówi art. 13 i 14 RODO, na temat przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki informacyjne zostały dopasowane pod kątem grup osób, których dane osobowe przetwarzamy, tak aby mogli Państwo w prosty sposób odnaleźć informacje, które są kierowane bezpośrednio do Was. Prosimy o zapoznanie się  z niniejszymi informacjami, a w przypadku  wątpliwości lub uzyskania szerszych informacji w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora danych według art. 37 RODO  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod.gzgk@osiek.pl