Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

czysta woda

Przeprowadzane badania wody mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz legionelli, które są wykonywane przez akredytowane laboratoria i uznawane przez sanepid oraz zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu na podstawie: sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza:

  1. przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości wody;
  2. przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa;
  3. warunkową przydatność wody do spożycia;
  4. brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz wsytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów – z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi.