Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku

groby na cmentarzu

Internetowa wyszukiwarka grobów

Wyszukiwarka grobów i osób pochowanych, pozwala odszukać miejsce pochówku na cmentarzu w Osieku lub Głębowicach osoby zmarłej z poziomu przeglądarki internetowej.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku administruje dwoma cmentarzami na terenie Gminy Osiek:

Formalności związane z pochówkiem zmarłego lub opłatą za dzierżawę znajdują się w dziale „Sprawy pogrzebowe”. Wszelkie sprawy dotyczące wyżej wymienionych cmentarzy zawarte są w regulaminie cmentarza:

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Osieku

 1. Administratorem cmentarza jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku ul. Ceglana 2, Osiek 32-608
 2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku załatwia wszystkie sprawy związane z Cmentarzem Komunalnym w Osieku codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
 3. Formalności związane z pochówkiem zmarłego lub opłatą za dzierżawę, kopanie grobu, korzystanie z urządzeń na terenie cmentarza powinien załatwiać członek najbliższej rodziny lub osoba ubiegająca się o zwrot kosztów pogrzebu.
 4. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest:
  w porze letniej od godziny 6.00 do 22.00
  w porze zimowej od godziny 7.00 do 20.00
 5. Osoby której w danej chwili przebywają na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy i spokoju.
 6. Zabrania się na terenie cmentarza: wjazdu pojazdami mechanicznymi, rowerami, wprowadzanie zwierząt, składania śmieci w innych miejscach niż kontenery, palenia ognisk, niszczenia nagrobków, grobów, drzew, kwietników i innej zieleni, jak również zrywania kwiatów.
 7. Wszystkie czynności związane z ustawianiem i odnawianiem nagrobków wymagających prac murarsko-kamieniarskich muszą być obowiązkowo zgłaszane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem do administratora cmentarza komunalnego w Osieku, w celu uzyskania zezwolenia, po przedłożeniu wymiarów nagrobka, wniesieniu stosownych opłat oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem cmentarza. Dotyczy to również budowy grobowców i innych elementów stałych jak: ławeczki, ogrodzenia grobów, sadzenia drzewek i krzewów stałych.
 8. Roboty kamieniarskie i murarskie mogą prowadzić osoby posiadające pozwolenie administratora cmentarza komunalnego w Osieku.
 9. Klucze od bram wydawane są w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku w dni robocze w godziny od 8.00 do 14.00, w soboty u grabarza, osobom które uzyskały pozwolenie na wjazd pojazdami nie mechanicznymi (taczki, itp.) w celu dowiezienia sprzętu oraz elementów nagrobka.
 10. Zabrania się mieszania betonu pod fundamenty nagrobków i grobowców na alejkach asfaltowych, betonowych oraz kostkach chodnikowych. Do tego celu zostało wyznaczone miejsce poza terenem cmentarza, w okolicy bramy od strony Domu Pogrzebowego.
 11. Wykonawcy wszelkich robót murarsko-kamieniarskich, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi w miejsca wyznaczone do tego celu. Zabrania się czyszczenia i mycia narzędzi oraz sprzętu do prac murarsko-kamieniarskich na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza.
 12. Wykonawca robót murarsko-kamieniarskich zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia prac do administratora cmentarza, który dokona odbioru. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości winny być niezwłocznie (bądź w określonym terminie) usunięte przez wykonawcę.
 13. W przypadku rażącego naruszenia lub notorycznego nie dostosowywania się danego wykonawcy do postanowień regulaminu kierownik GZGK w Osieku może nie wyrazić zgody na wykonywanie robót na terenie cmentarza przez tego wykonawcę.
 14. Rodziny zmarłych zobowiązane są do całorocznej konserwacji grobów i pielęgnacji zasadzonych roślin.
 15. Nagrobki, groby na które nie przedłużono okresu dzierżawy na dalsze 20 lat będą likwidowane po uprzednim powiadomieniu rodziny zmarłego.
 16. W przypadku niemożności ustalenia rodziny zmarłego, likwidacja grobu nastąpi po podaniu do wiadomości na 3 m-ce przed fizyczną likwidacją na tablicy ogłoszeń przy Cmentarzu Komunalnym w Osieku.
 17. Dla osób żyjących w zasadzie nie wydzierżawia się miejsca na cmentarzu, a w przypadku uzyskania zgody, rezerwujący miejsce zobowiązany jest utrzymać je w czystości.
 18. Inne sprawy nie objęte niniejszymi przepisami należy uzgadniać z administratorem cmentarza w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.
 19. Osoby naruszające postępowania niniejszych przepisów porządkowych podlegają sankcjom karnym.

Przepisy porządkowe wydano w oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /jedn. Tekst. Dz, U. Nr 47 poz. 298 z 1972 r./ oraz Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych /Dz. U. Nr 47 poz. 299/.

Osiek, dnia 09.09.2015 roku

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Głębowicach

 1. Administratorem cmentarza jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku ul. Ceglana 2, Osiek 32-608
 2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku załatwia wszystkie sprawy związane z Cmentarzem Komunalnym w Osieku codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
 3. Formalności związane z pochówkiem zmarłego lub opłatą za dzierżawę, kopanie grobu, korzystanie z urządzeń na terenie cmentarza powinien załatwiać członek najbliższej rodziny lub osoba ubiegająca się o zwrot kosztów pogrzebu.
 4. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest:
  w porze letniej od godziny 6.00 do 22.00
  w porze zimowej od godziny 7.00 do 20.00
 5. Osoby której w danej chwili przebywają na cmentarzu proszone są o zachowanie ciszy i spokoju.
 6. Zabrania się na terenie cmentarza: wjazdu pojazdami mechanicznymi, rowerami, wprowadzanie zwierząt, składania śmieci w innych miejscach niż kontenery, palenia ognisk, niszczenia nagrobków, grobów, drzew, kwietników i innej zieleni, jak również zrywania kwiatów.
 7. Wszystkie czynności związane z ustawianiem i odnawianiem nagrobków wymagających prac murarsko-kamieniarskich muszą być obowiązkowo zgłaszane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem do administratora cmentarza komunalnego w Osieku, w celu uzyskania zezwolenia, po przedłożeniu wymiarów nagrobka, wniesieniu stosownych opłat oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem cmentarza. Dotyczy to również budowy grobowców i innych elementów stałych jak: ławeczki, ogrodzenia grobów, sadzenia drzewek i krzewów stałych.
 8. Roboty kamieniarskie i murarskie mogą prowadzić osoby posiadające pozwolenie administratora cmentarza komunalnego w Osieku.
 9. Klucze od bram wydawane są w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku w dni robocze w godziny od 8.00 do 14.00, w soboty u grabarza, osobom które uzyskały pozwolenie na wjazd pojazdami nie mechanicznymi (taczki, itp.) w celu dowiezienia sprzętu oraz elementów nagrobka.
 10. Zabrania się mieszania betonu pod fundamenty nagrobków i grobowców na alejkach asfaltowych, betonowych oraz kostkach chodnikowych. Do tego celu zostało wyznaczone miejsce poza terenem cmentarza, w okolicy bramy od strony Domu Pogrzebowego.
 11. Wykonawcy wszelkich robót murarsko-kamieniarskich, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi w miejsca wyznaczone do tego celu. Zabrania się czyszczenia i mycia narzędzi oraz sprzętu do prac murarsko-kamieniarskich na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza.
 12. Wykonawca robót murarsko-kamieniarskich zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia prac do administratora cmentarza, który dokona odbioru. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości winny być niezwłocznie (bądź w określonym terminie) usunięte przez wykonawcę.
 13. W przypadku rażącego naruszenia lub notorycznego nie dostosowywania się danego wykonawcy do postanowień regulaminu kierownik GZGK w Osieku może nie wyrazić zgody na wykonywanie robót na terenie cmentarza przez tego wykonawcę.
 14. Rodziny zmarłych zobowiązane są do całorocznej konserwacji grobów i pielęgnacji zasadzonych roślin.
 15. Nagrobki, groby na które nie przedłużono okresu dzierżawy na dalsze 20 lat będą likwidowane po uprzednim powiadomieniu rodziny zmarłego.
 16. W przypadku niemożności ustalenia rodziny zmarłego, likwidacja grobu nastąpi po podaniu do wiadomości na 3 m-ce przed fizyczną likwidacją na tablicy ogłoszeń przy Cmentarzu Komunalnym w Głębowicach.
 17. Dla osób żyjących w zasadzie nie wydzierżawia się miejsca na cmentarzu, a w przypadku uzyskania zgody, rezerwujący miejsce zobowiązany jest utrzymać je w czystości.
 18. Inne sprawy nie objęte niniejszymi przepisami należy uzgadniać z administratorem cmentarza w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00.
 19. Osoby naruszające postępowania niniejszych przepisów porządkowych podlegają sankcjom karnym.

Przepisy porządkowe wydano w oparciu o ustawę z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /jedn. Tekst. Dz, U. Nr 47 poz. 298 z 1972 r./ oraz Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu zmarłych /Dz. U. Nr 47 poz. 299/.

Osiek, dnia 09.09.2015 roku